Justičná revue 1/2011

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

JUSTIČNÁ REVUE

1/2011

Štúdie

BREICHOVÁ LAPČÁKOVÁ, M.:

Neústavné ústavné zákony? – I. časť;

Cieľom štúdie je priblíženie v Slovenskej republike čoraz častejšie diskutovaných javov súvisiacich s ochranou ústavnosti, a to prelamovania ústavy a ochrany materiálneho jadra ústavy. Po teoretickej časti, ktorá je zameraná na sumarizovanie najnovších poznatkov konštitucionalistiky, sa nastoľuje otázka protiústavnosti ústavných zákonov prijatých Národnou radou Slovenskej republiky.

1

 

PERHÁCS, Z. – GELETA, M.:

Ku korupcii a boju proti nej nástrojmi špecializovaného policajného útvaru;

Článok všeobecne charakterizuje a stručne vymedzuje pojem korupcie, načrtáva jej členenie a druhy, ale predovšetkým poukazuje na inštitucionálne zabezpečenie boja proti tejto forme kriminality v štruktúrach Policajného zboru. Špecializovaným útvarom na boj proti korupcii je úrad boja proti korupcii Prezídia Policajného zboru, ktorý okrem iného vykonáva odhaľovanie a objasňovanie všetkých korupčných deliktov s celoslovenskou pôsobnosťou.

16

Články

FEČÍK, M.:

Formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľností;

Formálna a materiálna publicita patria medzi základné zásady katastra nehnuteľností. Autor v článku analyticky hodnotí právnu úpravu týchto zásad, poukazuje na jej nedostatky, zaujíma stanovisko k aplikačným problémom a tiež načrtáva riešenia de lege ferenda.

34

TKÁČ, J.:

Zmluva o dielo v zmysle FIDIC zmluvných podmienok;

Napriek skutočnosti, že vo svete a postupne aj na Slovensku sú FIDIC zmluvné podmienky relatívne často využívané v investičnej výstavbe, ich právnemu výkladu sa nevenuje na Slovensku skoro žiadna pozornosť. Tento článok si dáva za cieľ porovnať FIDIC zmluvné podmienky so zmluvou o dielo v zmysle Obchodného zákonníka.

47

VALACHOVIČ, M.:

Problematika prevodu obchodného podielu v spoločnosti s ručením obmedzeným z pohľadu teórie i praxe;

Autor sa v článku zaoberá problematikou prevodu obchodného podielu spoločníka v obchodnej spoločnosti s ručením obmedzeným, a to z pohľadu teórie i praxe. Rozoberá pritom vybrané okruhy problémov, ktoré súvisia najmä so samotným právnym titulom, na základe ktorého sa obchodný podiel prevádza vychádzajúc zo strohej dikcie zákona a judikatúry súdov. Predmetom skúmania autora je vo viacerých aspektoch nedostatočná právna úprava prevodu obchodného podielu, ktorá neposkytuje podnikateľom pri ich podnikateľskej činnosti, či pri neskorších sporoch o platnosť zmluvy o prevode obchodného podielu, uspokojivé riešenia.

55

KICOVÁ, A.:

Vybrané aspekty daňovej trestnej činnosti;

Porušovanie daňových zákonov, vrátane konaní napĺňajúcich znaky skutkových podstát trestných činov, dosahuje v súčasnosti enormné rozmery. Jeho negatívny dopad na spoločnosť je o to závažnejší, o čo viac si uvedomíme, že základ príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky predstavujú práve daňové príjmy. Najvýraznejší vplyv má v tomto smere rozmáhajúca sa trestná činnosť najmä pri dani z pridanej hodnoty, ktorá má z hľadiska daňových príjmov štátneho rozpočtu dominantné postavenie.

72

Diskusia

TÓTHOVÁ, K.:

Opätovne k problémom doručovania;

Autorka nadväzuje na príspevok Mateja Kukuru, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue č. 8-9/2010, kde sa autor zamýšľa nad právnou úpravou doručovania súdnych rozhodnutí a iných písomností súdu účastníkom konania a tretím osobám v občiansko-súdnom konaní.

80

ŠAMKO, P.:

Trestný čin marenia spravodlivosti – vybrané praktické problémy;

Cieľom tohto príspevku je poukázať na niektoré vybrané aplikačné problémy súvisiace s výkladom znakov skutkovej podstaty trestného činu marenia spravodlivosti podľa § 344 ods. 1 Tr. zák., ktoré sa v praxi vyskytli, a načrtnúť ich možné riešenia.

83

Európska únia a Slovensko

ŠRAMEL, B.:

Európsky verejný prokurátor – nevyhnutný ochranca Európy?;

Autor sa vo svojom príspevku zaoberá problematikou Úradu Európskeho verejného prokurátora, ktorej aktuálnosť v poslednej dobe neustále rastie a o. i. vyvoláva i otázky o nutnosti existencie takéhoto orgánu. Myšlienka vzniku úradu, ktorý by vykonával spoločné vyšetrovanie a trestné stíhanie trestných činov poškodujúcich finančné záujmy Únie, existuje už dlhší čas a vyvoláva mnohé protichodné reakcie. Práve preto autor analyzuje počiatky vzniku tejto myšlienky, okolnosti a dôvody. V ďalších častiach príspevku sa autor zaoberá konkrétnymi únijnými legislatívnymi návrhmi na vytvorenie Úradu Európskeho verejného prokurátora, majúcimi základ v projekte Corpus Juris, ktoré vyústili po viacerých neúspešných pokusoch až do samotného uvedenia inštitútu európskeho verejného prokurátora do únijnej legislatívy, a to prostredníctvom reformnej Lisabonskej zmluvy.

95

TURČÁNIOVÁ, T:

Legislatíva Európskej únie v oblasti platobných služieb;

Osobitosti historického vývoja jednotlivých európskych štátov mali za následok vytvorenie viacerých právnych poriadkov odlišujúcich sa tak z hmotnoprávnej, ako aj procesnoprávnej stránky. Tento fakt sa výrazne prejavil v rámci uplatňovania jednotnej politiky zo strany Európskej únie (ďalej len „EÚ“ alebo „Únia“), a aby bolo možné realizovať základné princípy, na ktorých je Únia budovaná, pristúpilo sa k postupnej harmonizácii jednotlivých oblastí života EÚ prostredníctvom legislatívnych nástrojov. Tento článok sa zameriava primárne na oblasť platobných služieb, ale s ohľadom na potrebu vytvorenia komplexného pohľadu na tému je bližšie popísané právna úprava voľného pohybu kapitálu a charakteristika vybraných prameňov európskeho práva.

109

Zo zahraničia

HERC, T.:

Všeobecná úprava verejnoprávnych zmlúv v nemeckom práve;

Prijatím správneho poriadku z roku 1976 sa po prvý raz súčasťou nemeckého práva stala všeobecná právna úprava verejnoprávnych zmlúv. Príspevok úvodom načrtáva vývoj doktríny vo vzťahu k samotnej otázke prípustnosti zmluvnej formy jednania verejnej správy a zaoberá sa teoretickým vymedzením inštitútu verejnoprávnej zmluvy podľa § 54 a nasl. nemeckého správneho poriadku, vrátane rozlíšenia týchto zmlúv na subordinačné a koordinačné. V ďalších častiach sa venuje právomoci uzatvárať verejnoprávne zmluvy, s tým súvisiacemu správnemu uváženiu, ďalej ich neplatnosti ako jedinému dôsledku ich rozporu so zákonom, ako aj možnosti ich zmeny a zrušenia.

123

MAREK, K.:

Obchodní podmínky, vykládací pravidla a obchodní zvyklosti;

Pojednání se věnuje obchodním podmínkám, vykládacím pravidlům a obchodním zvyklostem. Používání obchodních podmínek, obchodních zvyklostí a vykládacích pravidel, a to na úkor dřívější podrobné předpisové úpravy, považujeme za správné. Jak obchodní zvyklosti, tak obchodní podmínky či vykládací pravidla se přitom mohou měnit bez nároků na novelizace právních předpisů. Je přitom třeba počítat s rozšiřujícím se výčtem mezinárodních úmluv i rozvíjející se mezinárodní úpravou. Současně je třeba počítat i s některými obchodními zvyklostmi a obchodními podmínkami, které se používají shodně jak v mezinárodních, tak i tuzemských vztazích (např. u akreditivů či inkas, bankovních záruk apod.). Dosavadní právní úpravu umožňující tedy v obchodních závazkových vztazích odkázat na obchodní podmínky, obchodní zvyklosti a vykládací pravidla, hodnotíme kladně.

136

Adspirantes legum

DOMIN, M.:

Hrubá neslušnosť ako dôvod zákazu zhromaždenia;

Autor sa v článku zaoberá jedným z dôvodov zákazu zhromaždenia, upraveného v § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov, ktorý spočíva v tom, že oznámený účel zhromaždenia smeruje k výzve dopúšťať sa tzv. hrubej neslušnosti. Ťažiskom príspevku je snaha poukázať na neexistujúci jednoznačný výklad pojmu „hrubá neslušnosť“ a negatívne následky s tým spojené. Autor neopomína ani ústavnoprávny rozmer predmetnej otázky. V záverečnej časti príspevku sú načrtnuté možné riešenia.

149

Recenzie - anotácie

DOBRÍK, L.

Bröstl Alexander a kol.: Ústavné právo Slovenskej republiky. Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeňek, 2010, strán 461

158

MASLEN, M.

Kopecký, Martin: Právní postavení obcí a krájů – základy komunálního práva. Praha, Wolters Kluwer ČR, a. s. 2010, strán 392

160

MAREK, K.:

Sedláček, Jaromír (editor Jiří Spáčil) Obligační právo, I. – III. díl, reprint původního vydání, Wolters Kluwer ČR, 2010, Původní vydání bylo uskutečněno: I. díl v r. 1933, II. díl v r. 1946, III. díl v r. 1947

163

SVÁK, J.

Sagan, S. – Serzhanova, V.: Organy i korporacje ochrony prawa. Wydanie 2, LEXIS NEXIS, Warszawa, 2008, strán 288

165