9/2013 Obchodný zákonník

Pozor: Otvorí sa v novom okne. PDFTlačiťE-mail

ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

+ novelizuje zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri

+ novelizuje zákon č. 136/2004 Z.z. Letecký zákon

Vyšlo v Zbierke zákonov SR, v čiaske č. 3/2013, dňa 11.01.2013, 9/2013

Text novely

Tabuľka zmien

Úplné znenie

Dôvodová správa

Súvisiace doložky

SUBJEKT:

 

OBJEKT:

ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, stanovenie lehôt splatnosti pohľadávok (60 dní)

ANOTÁCIA:

Účelom novely Obchodného zákonníka je najmä implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 o boji proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. EU. Najdôležitejšie zmeny v súvislosti s transpozíciou predstavujú najmä nasledujúce nové právne inštitúty:

- ustanovenie paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky (čl. 4 smernice 2011/7/EU),

- pre orgány verejnej moci sa stanovuje maximálna lehota splatnosti peňažného záväzku v trvaní 30 dní, od ktorej je možné sa zmluvne odchýliť len pod podmienkou, že takáto dlhšia lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní (čl. 4 ods. 3 smernice 2011/7/EU),

- pre záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi sa definuje maximálna lehota splatnosti, ktorú je možné zmluvne dohodnúť v trvaní 60 dní, s možnosťou individuálneho dojednania aj dlhšej lehoty splatnosti peňažného záväzku dlžníka, ktorá však je podmienená tým, že takéto dojednanie nebude značne nevýhodné pre veriteľa (čl. 3 ods. 5 smernice 2011/7/EU), zavádza sa inštitút „nekalých zmluvných podmienok a nekalej obchodnej praxe“, (čl. 6 smernice 2011/7EU).

Pozmeňovací návrh poslanca Róberta Madeja zapracoval do vládnej novely aj novelizáciu ustanovenia §127a, v rámci ktorého sa zavádza povinosť overovať pravosť podpisu predsedajúceho na zápisniciach zo zasadania valného zhromaždenia (aj rozhodnutia jediného spoločníka) pri závažných rozhodnutiach týkajúcich sa fungovania spoločnosti s ručenim obmedzeným (zmena konateľa, vymenovanie prokuristu, zmena výšky základného imania, zrušenie spoločnosti, zmena jej právnej formy, predaj podniku). Keďže podpisy ús zväčša pripojené pod súkromnými listinami, pri ktorých nie je možné jednoznačne ustáliť čas, kedy boli podpísané, prechodné ustanovenie zavádza pravidlo, že osvedčenie pravosti podpisu nie je potrebné, ak sú kumulatívne splnené dve podmienky:

1. valné zhromaždenie (rozhodnutie jediného spoločníka), na ktorom bolo takéto závažné rozhodnutie prijaté, sa uskutočnilo pred 1. februárom 2013 a

2. návrh na zápis zmeny do obchodného registra v súvislosti s týmto rozhodnutím je podaný do 1. apríla 2013.

Ak teda pôjde o rozhodnutie uskutočnené hoc aj pred 1. februárom 2013, bude potrebné pravosť takéhoto podpisu osvedčiť.

Súčasne však v rámci novelizácie Daňového poriadku je novelizované aj ustanovenie Obchodného zákonníka, ktoré dopĺňa povinnosti pri zakladaní spoločnosti s ručením obmedzeným. Takúto spoločnosť doposiaľ nemohla založiť osoba, ktorá má daňový nedoplatok (vyžaduje sa potvrdenie daňového úradu). Od 1. januára bude potrebné, aby zakladateľ nemal ani nedoplatok na cle. Do obchodného registra sa bude preto prikladať o potvrdenie viac.

Nepriama novela Obchodného zákonníka novelizuje Letecký zákon, pričom nová právna úprava vychádzajúca z čl. 20 ods. 2 Ústavy SR, bola do novely vsunutá až na rokovaní parlamentu na základe návrhu poslanca Maroša Kondróta. Cieľom novej úpravy je zabezpečiť ochranu pred nežiaducim nakladaním s letiskovou infraštruktúrou, ktoré by mohlo viesť k tomu, že by ju nebolo možné využiť aj na iné spôsoby dopravy, ale najmä vtedy, ak z rôznych dôvovod (napr. havárie, prírodné katastrofy, vojna) nie je možné zabezpečiť spojenie či zásobovanie daného územia inými spôsobmi dopravy. Zámerom novej úpravy nie je ochrana všetkého majetku tvoriaceho letiská, ich súčastí a príslušenstva, ale len najdôležitejšie časti tohto majektu, ktorými sú najmä vzletové a pristávacie dráhy, rolovacie dráhy, odbavovacie plochy a pozemky pod nimi, pretože táto časť majetku je potrebná pre zabezpečenie strategických hospodárskych záujmov a na obranu štát.

Nariadnenie vlády - paušálna náhrada

Nariadenie vlády - úrok z omeškania

Článok k téme - Pravda

Viac ...

Účinnosť: 01.02.2013

Legislatívny proces vo vláde

Legislatínvy proces v parlamente